Serveis

–> Cartografia dels serveis ecosistèmics

–> Avaluació ambiental en planejament urbanístic

–> Estudis d’impacte ambiental

–> Estudis d’impacte paisatgístic

–> Estudis d’inundabilitat

–> Anàlisi de la connectivitat ecològica i passos de fauna

–> Sonometries i mapes de soroll

–> Gestió d’espais fluvials i litorals

–> Ecologia del paisatge

–> Restauració de pedreres

–> Sòls contaminats

–> Modelització 3D per a estudis d’impacte, insolació i ombres

–> Estudis estratègics del cicle de l’aigua

–> Redacció de projectes i direccions ambientals d’obra