S·G·M

La nostra visió:

Construir ponts entre la ciència aplicada, el planejament territorial i la gestió d’infrastructures i projectes.

En un escenari on la proliferació dels fenòmens NIMBY i l’emergència dels dogmatismes desvirtuen el debat ambiental, S·G·M aposta per les metodologies robustes, la innovació tecnològica i la transparència i accessibilitat de la informació generada. 

La nostra fortalesa:

Fonamentalment, la capacitat de capturar dades espacials, tractar-les amb les metodologies més actuals i robustes, i transformar-les en informació útil per a la presa de decisions que optimitzin la integració ambiental dels plans i projectes.

Els sistemes d’informació geogràfica, l’ecologia del paisatge, el tractament estadístic de les dades i una sortida gràfica que faciliti la seva comprensió són els nostres principals signes d’identitat.